Skip to content

Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana 2012, 407 S.


Pages 257 - 261

DOI https://doi.org/10.13173/wienslavjahr.2.2014.0257
Wien

1 Ahačič et al. 2001: Kozma Ahačič et al., Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana.

2 Ahlin et al. 2003: Martin Ahlin et al., Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Ljubljana.

3 Bálint 1997: Júlia Bálint, Slovar slovenskih homonimov na podlagi gesel Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana.

4 Gorjanc 2004: Vojko Gorjanc, Politična korektnost in slovarski opisi slovenščine – zgolj modna muha? In: Marko Stabej (ed.), Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ljubljana, 153–161 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 40).

5 Hajnšek-Holz/Jakopin 1996: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin, Slovar Slovenskega Jezika po Slovarju Slovenskega Knjižnega Jezika. Ljubljana.

6 Keber 2011: Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana.

7 Krek/Kosem/Gantar 2013: Simon Krek, Iztok Kosem, Polona Gantar (2013), Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika [http://www.sssj.si/datoteke/Predlog_SSSJ_v1.1.pdf]

8 Müller 1988: Jakob Müller, Slovar slovenskega knjižnega jezika in kritika z bibliografijo (1960–1992), Razprave razreda za filološke in literarne vede SAZU 15, 187–234.

9 SSKJ 1970–1991: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana.

10 SP (2001): Slovenski Pravopis. Ljubljana.

11 Snoj 1997: Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar. Ljubljana.

12 Snoj 2003: Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar. 2. in dopolnjena izdaja. Ljubljana.

13 Šircelj-Žnidaršič et al. 1998: Ivanka Šircelj-Žnidaršič et al., Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatiki. A-Ž. (Po gradivu za Slovar Sodobnega Knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika). Ljubljana.

14 Žele 2011: Andreja Žele, Vezljvostni slovar slovenskih glagolov. Skrajšana knjižna izdaja. Ljubljana.

Share


Export Citation