Skip to content

Frielištofski purgamastr. Kroatisch-Čakavisches aus Südmähren


Pages 133 - 147

DOI https://doi.org/10.13173/wienslavjahr.5.2017.0133
The Croatian dialect of Southern Moravia – After the Second World War the population of three Croatian villages near Drnholec / Dürnholz and Mikulov / Nikolsburg in Southern Moravia in the Czech Republic was expelled by the communist authorities, and replaced by Czech residents. Most of the Croats were resettled in other parts of Moravia, some fled to Austria where they stayed or migrated to other countries. This article describes the language of a Moravian Croat, who fled to Austria at the age of twelve, and later emigrated to Canada. The dialect is Čakavian ikavian-ekavian and closely related to the Burgenland Croatian. However, since the 16th century this language has been strongly influenced by Czech and German, and the population has been trilingual. Czech influences upon the Croatian language can be observed in the field of phonetics, grammar, lexicon and phraseology, whereas German influences are restricted to the lexicon and phraseology. The linguistic description is supplemented by a text which illustrates the pragmatic functioning of the language.

Wien–Klagenfurt

1 Bělič 1972: Jaromir Bělič, Nástin české dialektologie. Praha.

2 Breu 1970: Josef Breu, Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschließenden Gebieten. Wien.

3 Finka 1973: Božidar Finka, Naputak za ispitivanje i obrađivanje čakavskih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik 3, 5–77.

4 Herben 1882: Jan Herben, Tři chorvátské osady na Moravě, Časopis Matice moravské 14, 1–25.

5 Houtzagers 2008: Peter Houtzagers, On Burgenland Croatian isoglosses. In: Dutch Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid. Amsterdam–New York, 293–331 (Studies in Slavic and General Linguistics, 34).

6 Houtzagers 2009: Peter Houtzagers, On the Dialect of the Moravian Croats, Scando-Slavica 55/1, 147–165.

7 Jandrišević, 1936: Petar Jandrišević, Kod Hrvatov u Moravskoj, Naša domovina. Kalendar i letopis Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. Niuzalj, 54–68.

8 Koschat, Helene 1978: Die čakavische Mundart von Baumgarten im Burgenland. Wien: (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung, XXIV/2).

9 Lawitschka 2005: Josef Lawitschka, Lipo naše selo. Paměti jihomoravského Chorvata. Vybral, přeložil a úvodní poznámku napsal Andrej Novík. Praha.

10 Lawitschka 2014: Josef Lawitschka, Fröllersdorf: ein idyllisches Dorf zwischen Thaya und Jayspitz in Südmähren; Enzyklopädie [überall ist Fröllersdorf; die alte Heimat bleibt; eine Chronologie mit einer umfangreichen Sammlung an Bildmaterial]. Wien.

11 Lončarić 2005: Mijo Lončarić, Prilog istraživanju govora Moravskih Hrvata. In: M. Lončarić, Kajkaviana & alia. Ogledi o kajkavskim i drugim hrvatskim govorima, urednik Josip Lisac. Čakovec–Zagreb, 427–435 [zuerst abgedruckt in Radovi Zavoda za slavensku filologiju 32 (1998), 107–115].

12 Milčetić 1898: Ivan Milčetić, O Moravskim Hrvatima, Vienac 30, 410–413, 442ff., 458f., 474ff., 487f., 521ff., 557f.

13 Neweklowsky 1978: Gerhard Neweklowsky, Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete. Wien (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung, XXV).

14 Neweklowsky 1984/85: Gerhard Neweklowsky, Eine phonographische Aufnahme aus dem Jahre 1910: Čakavisches aus Südmähren, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 27–28, 533–538 [abgedruckt auch in Neweklowsky 2010b, 285–292].

15 Neweklowsky 2010a: Gerhard Neweklowsky, František Pospíšil's Phonographic Recordings from the Croatian Villages of South Moravia, 1910. In: Croatian Recordings 1901–1936. Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Gesamtausgabe der historischen Bestände 1899–1950, Series 11/1, Wien, 59–76 [= Booklet] + „The Villages, Pospíšil and the Archivphonograph. The Language of Moravian Croats“, in: Data CD + Texts of the Recordings on CD.

16 Neweklowsky 2010b: Gerhard Neweklowsky, Die Sprache der Burgenländer Kroaten / Jezik Gradišćanskih Hrvatov. Ausgewählte Aufsätze / Izibrani članki. Trajštof / Trausdorf.

17 Pavličević 1994: Dragutin Pavličević, Moravski Hrvati. Povijest – život – kultura. Zagreb (nakladnički projekt: Hrvatska dijaspora).

18 Sučić 2003: Ivo Sučić (Ed.), Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika. Željezno.

19 Šmídková 2011: Lenka Šmídková, Moravští Chorvati – obraz života a vysídlení v paměti tří generací. Brno.

20 Turek 1937: Adolf Turek, Charvátská kolonisace na Moravě, Časopis Matice moravské 61, 49–70, 195–212, 363–390.

21 Vašak 1994: Emil Vašak, Pisma, sjećanja, pjesme, jezik 1947–1987. In: Pavličević 1994, 303–316.

22 Vážný 1925: Václav Vážný, Nárečie. In: Ant. Václavík, Podunajská dedina v Československu. Bratislava, 109–176.

23 Vážný 1927: Václav Vážný, Čakavské nářečí v slovenském Podunají. Bratislava (Sborník Filozofické fakulty University Komenského v Bratislavě, ročník V, číslo 47 (2), 123–336.

24 Vážný 1934: Václav Vážný, Mluva charvátských osad v republice Československé. in: Václav Dědina (red.), Československá vlastivěda, díl III, Praha, 518–523.

Share


Export Citation