Skip to content

Kontaktinduzierte lexikalische Variation im gesprochenen Lemko-Russinischen

Jan Patrick Zeller


Pages 28 - 48

DOI https://doi.org/10.13173/wienslavjahr.7.2019.0028
“Contact-induced lexical variation in spoken Lemko-Rusyn”. – The Lemko-Rusyn language in Poland is an East Slavic language that is in intensive contact with the West Slavic language Polish. This contact has left traces in the lexicon of Lemkian. For 70 lexical variables, the study examines the variation of ‘Lemkian’ and ‘Polish’ variants in a corpus of spoken Lemkian. It turns out that there is an overall trend towards ‘Polish’ variants among younger speakers, but some variables also remain stable ‘Lemkian’ or even follow the opposite trend.

(Hamburg)

1 Auer 2005: Peter Auer, Europe's sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In: Nicole Delbecque, Johan van der Auwera, Dirk Geeraerts (eds.), Perspectives on variation. Sociolinguistic, historical, comparative. Berlin, 7-42.

2 Baayen 2008: R. Harald Baayen, Analyzing linguistic data. A practical introduction to statistics using R. Cambridge.

3 Fontański & Chomiak 2000: Henryk Fontański / Mirosława Chomiak, Gramatyka języka łemkowskiego / Gramatyka lemkivskoho jazyka. Katowice.

4 Hentschel 2013: Gerd Hentschel, Zwischen Variabilität und Regularität, “Chaos” und Usus: Zu Lautung und Lexik der weißrussisch-russischen gemischten Rede. In: Gerd Hentschel (Hg.), Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten: Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Weißrussland, der Ukraine und Schlesien. Oldenburg, 63-99.

5 Hentschel 2014: Gerd Hentschel, On the systemicity of Belarusian-Russian Mixed Speech. The redistribution of Belarusian and Russian variants of functional words. In: Gerd Hentschel, Oleksandr Taranenko, Sjarhej Zaprudski (Hg.), Trasjanka und Suržyk - gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? Frankfurt/M., 195-220.

6 Káprály 2013: Mihály Káprály, Sovremennye rusinskie literaturnye mikrojazyki, Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58, 87-101.

7 LS 2007: Miroslav Borhač, Lemslovnyk (flightcollege.com.ua/library/8ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/_Українські/ www.lemslownyk.ugu.pl/index.php.htm)

8 LSSDS 2013: Główny Urząd Statystyczny, Ludność,. Stan i struktura demograficznospołeczna. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Warszawa. (https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf).

9 Menzel & Reis 2014: Thomas Menzel / Anastasia Reis, Regularität / Irregularität im Paradigma anaphorischer Pronomen. Zur Rolle des Sprachkontakts im Lemkischen, Zeitschrift für Slavische Philologie 70, 119-160.

10 Milroy & Milroy 2007: James Milroy / Lesley Milroy, Varieties and variation. In: Florian Coulmas (ed.), The handbook of sociolinguistics. Malden, Mass., 47-64.

11 Rabus 2011: Achim Rabus, Untersuchungen zu sprachlicher Variation im Karpatorussinischen, Zeitschrift für Slavische Philologie 68, 421-439.

12 Reis 2013: Anastasia Reis, Lemkovskie anaforičeskie mestoimenija: kodificirovannaja norma i razgovornyj uzus, Lingustica Copernicana 1, 215-237.

13 Reis 2014: Anastasia Reis, Jazyk lemkov na granice meždu Vostočnoj i Zapadnoj Slaviej: osobennosti slovoizmenenija anaforičeskich mestoimenij v reči lemkov. In: Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda, Slované mezi tradicí a modernitou. Červený Kostelec, 41-61.

14 Reis 2018a: Anastasia Reis, Flexionsmorphologischer Wandel im Lemkischen. Endogene und exogene Faktoren. In: Sebastian Kempgen, Monika Wingender, Ludger Udolph (Hg.), Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress in Belgrad 2018. Wiesbaden, 279-290.

15 Reis 2018b: Anastasia Reis, Kontakt językowy a zmiana systemu fleksyjnego: wpływ polszczyzny na język łemkowski. In: Jolanta Tambor (ed.): Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. IV. Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka. Katowice, 128-145.

16 Rieger 1995: Janusz Rieger, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Warszawa.

17 RWWD 2012: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Raport z wyników w województwie dolnośląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Wrocław. (http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Raport_NSP_2011.pdf).

18 RWWM 2012: Urząd Statystyczny w Krakowie, Raport z wyników w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Kraków (http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2012_raport_z_wyn_nsp_2011_2.pdf).

19 SLPPL 2004: Jarosław Horoszczak, Slovnyk lemkivsko-pol'skij, pol'sko-lemkivskij / Słownik łemkowsko-polski, polsko-łemkowski. Warszawa.

20 Tadmor 2009: Uri Tadmor, Loanwords in the world's languages: Findings and results. In: Martin Haspelmath / Uri Tadmor (eds.), Loanwords in the World's Languages: A Comparative Handbook. Berlin, 55-75.

21 Thomason 2001: Sarah G. Thomason, Language contact. An introduction. Edinburgh.

22 Trudgill 1986: Peter Trudgill, Dialects in contact. Oxford.

23 Wieling et al. 2014: Martijn Wieling, Simonetta Montemagni, John Nerbonne, R. Harald Baayen, Lexical differences between Tuscan dialects and standard Italian. Accounting for geographic and socio-demographic variation using generalized additive mixed modelling, Language 90, 669-692.

24 Zeller 2017: Jan Patrick Zeller, Wpływ polszczyzny na wewnętrzną wariantywność w łemkowszczyźnie - forma przypadkowa rzeczownika w funkcji orzecznika, Post-scriptum Polonistyczne 2017 / 1, 117-127.

25 Zeller 2018: Jan Patrick Zeller, Morfoskładnia mówionej odmiany łemkowskiego pomiędzy wschodniosłowiańskim i polskim. Przypadek dopełnienia bliższego w zdaniach przeczących. In: Jolanta Tambor (ed.): Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. IV. Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka. Katowice, 111-127.

Share


Export Citation