Skip to content

Die Graphie der zweiten Ausgabe des Traumbuchs (1581) von Václav Hájek z Libočan


Pages 57 - 79

DOI https://doi.org/10.13173/wienslavjahr.5.2017.0057
The article “The graphic design of the second edition of the Dream Book (1581) by Václav Hájek z Libočan” deals with the edition printed by Jiří Dačický in Prague. Hajek's work is a revised version of the Old Czech Dream Book by Vavřinec z Březové. Since the first printed edition (ca. 1550) survived only as a fragment (gathering B), the analysed edition printed by Dačický is the oldest complete version of Hájek's Dream Book. The article focuses on the analysis of two issues: (1) the repertory of graphemes (graphs) and their distribution, including punctuation, (2) typefaces (characters of printing) that were used. The analysis shows that the orthographic and typographic features of this print are, in most cases, in accordance with trends in the development of the Czech orthography of printed books since the second half of 16th century (this orthographic system is traditionally referred to as the “Brethren orthography” and recently as “printers' orthography”). However, the printery did not strictly follow the orthographic and typographic standards for printed texts by the Unity of the Brethren.

Brno

1 Daňhelka 1980: Jiří Daňhelka, Funkce velkých písmen v českých pozdně středověkých rukopisech, Wiener Slawistischer Almanach 6, 299–306.

2 Fidlerová 2009: Alena Fidlerová, Ke vztahům mezi písařským a tiskařským pravopisným územ v raněnovověkých rukopisech. In: Bohemica Olomucensia 3 – Linguistica Juvenilia, Olomouc, 40–47.

3 Fidlerová, Dittman, Vladimírová Steffal 2010: Alena Fidlerová, Robert Dittman, Veronika Vladimírová Steffal, Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku. In: Michaela Čornejová, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová (Hg.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno, 285–308.

4 Freidhof, Hg. 1974: Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomates: Grammatyka česká. München.

5 Gebauer 1963: Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého. Díl I. Hláskosloví. Zweite Auflage, Praha.

6 Hořejší 2016: Michal L. Hořejší, Staročeské rukopisy snáře Vavřince z Březové. In Radka Miltová Nokkala, Tomáš Borovský, Jan Dvořák (Hg.) Sny mezi textem a imaginací. Praha, im Druck.

7 Hořejší 2015: Michal L. Hořejší, Jazyk snářů Vavřince z Březové, Jazykovědné aktuality 52 (1–2), 53–59.

8 Jungmann 1849: Josef Jungmann, Historie literatury české. 2. Aufl., Praha.

9 Karlík, Pleskalová, Nekula, (Hg.) 2015: Petr Karlík, Jana Pleskalova, Marek Nekula (Hg.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, im Druck.

10 Komárek 2012: Miroslav Komárek, Dějiny českého jazyka. Brno.

11 Kopecký. 1961: Milan Kopecký, Milostné básně ze 16. století a jiné nálezy v brněnské Universitní knihovně, Listy filologické 84 (2), 277–296.

12 Kosek 2016: Pavel Kosek, Grafika torza Snáře (1550?) Václava Hájka z Libočan. In: Radka Miltová Nokkala, Tomáš Borovský, Jan Dvořák (Hg.) Sny mezi textem a imaginací. Praha, im Druck.

13 Koupil 2013: Ondřej Koupil, Alphabetum Boëmicum (1718): slabikář pro učené, Listy filologické 136 (3–4), 365–382.

14 Králík 1967: Stanislav Králík, Větná interpunkce v českých spisech J. A. Komenského. Listy filologické 90 (1), 16–27.

15 Kopecký 1961: Milan Kopecký, Milostné básně ze 16. století a jiné nálezy v brněnské Universitní knihovně, Listy filologické 84 (2), 277–296.

16 Lamprecht, Šlosar, Bauer 1986: Arnošt Lamprecht, Dušan Šlosar, Jaroslav Bauer, Historická mluvnice češtiny. Praha.

17 Porák 1983: Humanistická čeština. Hláskosloví a pravopis. Praha.

18 Šlosar 1966: Dušan Šlosar, Průřez vývojem staročeské interpunkce, Listy filologické 89 (2), 164–169.

19 Šlosar, Večerka, Dvořák, Malčík 2009: Dušan Šlosar, Radoslav Večerka, Jan Dvořák, Petr Malčík Petr, Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Praha.

20 Trávníček 1935: František Trávníček, Historická mluvnice československá, Praha.

21 Vážný 1964: Václav Vážný, Historická mluvnice česká II. Tvarosloví 1. Skloňování, Praha.

22 Vintr 2001: Josef Vintr, Das Tschechische: Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte, München.

23 Voit 2006: Petr Voit, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha.

24 Voit 2011a: Petr Voit, Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století, Bibliotheca Strahoviensis 10, 105–202.

25 Voit 2011b: Petr Voit, Udržet pravý okraj stránkové sazby (od literární historie k samostudiu). Česká literatura 59 (2), 242–260.

26 Voit 2014: Petr Voit, Česká knižní kultura doby Václava Hájka z Libočan, Česká literatura 62, (2), 163–183.

27 Vykypělová 2013: Taťána Vykypělová: Wege zum Neutschechischen. Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg.

28 Zíbrt 1908: Zíbrt Čeněk (Hg.), Vavřince z Březové Snář velmi pěkný / podle úpravy Václava Hájka z Libočan. Praha.

Share


Export Citation